Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

ul. Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin


Bartłomiej Mroczkowski

Funkcja: Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Telefon: 91 440 30 10

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 22, parter

 

Katarzyna Walter

Funkcja: Inspektor

Zadania: Sekretariat

Telefon: 91 440 30 10

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 23, parter


Biuro ds. Kultury


Przemysław Wraga

Funkcja: Kierownik Biura ds. Kultury

Telefon: 91 440 30 39

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 24, parter


Angelika Rotkiewicz

Funkcja: Główny Specjalista

Zadania: Stypendia i nagrody Marszałka, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomerania Film", współpraca międzynarodowa Wydziału

Telefon: 91 440 30 20

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 27, parter


Anna Kalkowska

Funkcja: Główny Specjalista

Zadania: Nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi instytucjami kultury: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie

Telefon: 91 440 30 49

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 27, parter


Barbara Kuźnicka

Funkcja: Inspektor

Zadania: Nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi instytucjami kultury: Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

Telefon: 91 440 30 18

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 28, parter


Michał Bryła

Funkcja: Główny Specjalista

Zadania: Nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi instytucjami kultury: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Opera na Zamku w Szczecinie, Teatr Polski w Szczecinie

Telefon: 91 440 30 36

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 28, parter


Biuro ds. Mecenatu i Dziedzictwa Narodowego


Aneta Chmielewska

Funkcja: Kierownik Biura ds. Mecenatu i Dziedzictwa Narodowego

Telefon: 91 440 30 34

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 29, parter


Paulina Poterska

Funkcja: Główny Specjalista

Zadania: Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Telefon: 91 440 30 15

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 29, parter


Anna Wolska

Funkcja: Główny Specjalista

Zadania: Promocja Województwa poprzez kulturę i naukę, upowszechnianie kultury i sztuki, opinie w sprawie patronatu honorowego Marszałka Województwa, administracja strony internetowej

Telefon: 91 440 30 14

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 27, parter


Wieloosobowe stanowisko ds. finansów


Iwona Zapotoczna

Funkcja: Główny Specjalista

Zadania: Finanse

Telefon: 91 440 30 31

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 26, parter


Krystian Czynszak

Funkcja: Inspektor

Zadania: Finanse

Telefon: 91 440 30 43

Fax: 91 440 30 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 70-506 Szczecin ul. Starzyńskiego 3-4 Nr pokoju: 26, parter


Zadania:

(wg § 29a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie)

1. W skład Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, wchodzą:

1) Biuro ds. Kultury (WKNiDN - I),
2) Biuro ds. Mecenatu i Dziedzictwa Narodowego (WKNiDN - II),
3) Wieloosobowe stanowisko ds. finansów (WKNiDN - III).

2. Do zadań Biura ds. Kultury należą w szczególności następujące sprawy:
1) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa zachodniopomorskiego,
2) sprawowanie nadzoru nad instytucjami kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa zachodniopomorskiego,
3) wspieranie rozwoju instytucji kultury,
4) współpraca z Wydziałem Inwestycji i Nieruchomości w zakresie inwestycji realizowanych przez instytucje kultury,
5) przygotowywanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, odznaczeń i wyróżnień resortowych oraz nagród i odznak regionalnych dla pracowników instytucji kultury,
6) udział w prognozowaniu kierunków rozwoju polityki kulturalnej w województwie,
7) prowadzenie spraw związanych z Zachodniopomorskim Funduszem Filmowym,
8) przygotowywanie opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych, które ubiegają się o uzyskanie patronatu Marszałka,
9) udzielanie pomocy finansowej dla Jednostkami Samorządu Terytorialnego na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury w regionie,
10) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród w dziedzinie kultury, w tym m.in. nagród Pro Arte,
11) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
12) opieka nad młodymi talentami i wspieranie inicjatyw służących ich rozwojowi artystycznemu,
13) promocja Województwa poprzez kulturę realizowaną w ramach współpracy z instytucjami kultury,
14) współpraca z instytucjami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zadań Biura.

3. Do zadań Biura ds. Mecenatu i Dziedzictwa Narodowego należą w szczególności następujące sprawy:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi, działającymi na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury, zlecanie lub powierzanie tym organizacjom realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego,
2) prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa
3) prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji z zakresu kultury i nauki, publicznym uczelniom wyższym Województwa,
4) współpraca z Akademią Sztuki w Szczecinie w zakresie rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego regionu,
5) współpraca z Biurem Dokumentacji Zabytków w zakresie tworzenia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami,
6) popularyzacja dziedzictwa Pomorza Zachodniego,
7) współdziałanie ze strukturami szkolnictwa artystycznego regionu w ramach zadań Biura,
8) promocja Województwa poprzez kulturę oraz kreowanie wizerunku Województwa w oparciu o zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego,
9) wspieranie i promocja twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz związanych z ochroną dziedzictwa kulturalnego,
10) analiza i monitoring zjawisk zachodzących w kulturze,
11) wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i naukowych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Województwa,
12) udzielanie pomocy finansowej dla JST na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury w regionie,
13) współpraca z instytucjami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zadań Biura,

4. Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. finansów należą w szczególności następujące sprawy:
1) opracowywanie projektu budżetu województwa w części dotyczącej Wydziału oraz bieżąca realizacja i sprawozdawczość z wykonania budżetu,
2) opracowywanie materiałów informacyjnych, analitycznych, syntetycznych z zakresu finansów Wydziału,
3) rozliczanie i kontrola formalno-rachunkowa dotacji udzielanych przez Wydział,
4) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, realizacją oraz wprowadzaniem zmian w wydatkach budżetowych powierzonych do realizacji Wydziału,
5) sprawdzanie zgodności planowanych dochodów i wydatków wykazanych w okresowych sprawozdaniach budżetowych z aktualnym układem wykonawczym budżetu województwa w części przypisanej do Wydziału,
6) przygotowywanie wniosków o dokonanie przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
7) wprowadzanie oraz analiza informacji dotyczących zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Planie Finansowym,
8) sporządzanie co miesięcznej aktualizacji rocznego harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych,
9) prowadzenie kontroli dotacji udzielanych przez Wydział, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków przez beneficjentów,
10) współpraca z podległymi instytucjami kultury w zakresie finansowym, w tym zawiadamianie instytucji o zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego odnośnie przyznanej dotacji podmiotowej i celowej oraz o konieczności aktualizacji przez te instytucje planów rzeczowo-finansowych.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Siedziba WKNiDN.png)Lokalizacja siedziby244 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego