Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury

W związku podjętą przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 13 listopada 2017 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia elektronicznego rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. w zamieszczonym poniżej linku opublikowany został obowiązujący od dnia 13 listopada 2017 roku wykaz instytucji wpisanych do wymienionego wyżej rejestru.


Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury

Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury:
I. Rejestr instytucji kultury prowadzi:

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel. 91 440 30 10;
godziny urzędowania: 7:30-15:30.


II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie."


III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego